OM VIGGO FOUNDATION

”Ett av mins sons största funktionshinder är att det inte syns utanpå att han är funktionshindrad”

Måns Möller startade Viggo Foundation eftersom han inte hittade någon idrottsförening/ aktivitet som passade sin son Viggo som har autistiskt syndrom med lätt utvecklingsstörning. Han klarar inte av att ta instruktioner eller fungera i gruppsammanhang lika lätt som normalfungerade barn. När de gick till skidskolan och han berättade om min sons diagnos och frågade om de fick vara med. Fick de panik och svarade att de inte vågade ta in Viggo i gruppen eftersom de inte hade någon specialkompetens för att träna ”sådana där barn”.

Efter en period av en växande frustration beslöt sig Måns för att göra något åt saken. Hans första fokus har varit att samla in pengar för att på lång sikt kunna utveckla en träningsmodell som passar barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

En vision vi har är att det i vårt fantastiska svenska föreningsliv kommer att vara normalt för idrottsföreningar att ha en sektion för barn/ungdomar med NPF diagnoser.

Vad är NPF?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är samlingsnamnet för en mängd olika diagnoser som ADHD, ADD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, autism, OCD, dyslexi, dyskalkyli med flera. I Sverige uppskattas ca. 25 000 barn vara diagnostiserade med NPF av olika slag och det är inte ovanligt att ett och samma barn har flera av dessa diagnoser.

Forskning visar att det finns ett samband mellan NPF-diagnoser och depression, ångestsymtom och andra psykosomatiska sjukdomar som kronisk migrän. De löper ökad risk för att utveckla missbruk av olika slag, drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och få förskjuten dygnsrytm och sömnstörningar. Beroende på typ av diagnos kan NPF vidare medföra sociala funktionshinder, inlärnings- och koncentrations- svårigheter samt fysiologiska ”svagheter” som nedsatt koordinations förmåga. Svårigheterna skapar utanförskap vilket orsakar lidande för barnen själva och deras familjer.

Det är vanligt att barn med NPF har en negativ självbild som formats efter återkommande upplevelser av misslyckanden i exempelvis skolarbeten, med klasskompisar, idrotten och andra sociala sammanhang. De faller ofta offer för mobbning och hamnar lätt i konflikt med andra barn. Sammantaget kräver barn med NPF-diagnoser extra resurser vilket medför stora kostnader för samhället.
Som all forskning visar har fysisk aktivitet många fysiologiska liksom psykologiska hälsofördelar. Motion motverkar stress, ångest och depression och minskar risken för att drabbas av en mängd sjukdomar som diabetes och alzheimer.

Träning förbättrar även uthållighet, sömnkvalitet, minnet och inlärningsförmågan. Alla barn mår bra av fysisk aktivitet, men barn med NPF har ett ännu större behov av att få syresatt blod till hjärnan. Problemet är att dessa barn med NPF-diagnos i nuläget faller mellan stolar – de klarar inte av att träna med de normal fungerande barnen men de är inte tillräckligt handikappade för att hitta sin plats inom handikappidrotten.

viggofoundation.se